Välkommen till Uppsala BIO
– Life Science Pathfinder

Uppsala BIO bygger nya vägar för att långsiktigt stärka life science sektorns konkurrenskraft och tillväxt. Vi gör det i ett nära samarbete med industrin, universiteten, sjukvården och samhället. Sedan 2003 har antalet anställda i Uppsalas life science företag ökat med 12 %. Samtidigt har omsättningen ökat med 55 %.

 

Uppsalas starka och internationellt framgångsrika life science sektor är ett resultat av många års samarbete mellan industri, akademi, sjukvård och samhälle. Ska vi vara framgångsrika även i framtiden måste vi ständigt förbättra vår konkurrenskraft. Det kan vi bara uppnå genom att fortsätta samarbeta - inom regionen, nationellt och internationellt.

Uppsala BIOs roll är att samla sektorns aktörer runt en gemensam strategi och handlingsplan, identifiera och prova nya vägar för att få vår life science sektor att fortsätta utvecklas och växa.

Idag har Uppsala BIO c:a 30 medlemmar. Bland dem finns Akademiska sjukhuset, de två universiteten, företag, Uppsala kommun och Regionförbundet Uppsala län.

Uppsala BIO verkar inom sex områden:

VerifieraVERIFIERA
Tar idéer och forskningsresultat till proof-of-concept. BIO-X, ett kvalificerat program för att överbrygga det första gapet mellan idé och proof-of-concept. Innovation Akademiska, ökar förmågan att omvandla idéer från den dagliga vården till nya produkter och tjänster.

 

KommersialiseraKOMMERSIALISERA
Innovationer får stöd att utvecklas till långsiktigt stabila företag. Verksamheten drivs i nära samarbete med Uppsala Innovation Centre, UIC.
Globala länkar är programmet som snabbt och effektivt hjälper unga företag till nya marknader globalt.

 

VäxaVÄXA
Både unga och etablerade företag får hjälp att växa vidare i regionen, t ex genom hjälp med EU-ansökningar eller genom att rulla ut Röda mattan och introducera nya nyckelpersoner till Uppsalas beslutsfattare och life sciencenätverk.

Tillsammans med Akademiska sjukhuset har vi tagit fram ett program för att utveckla slussar till sjukvården, i första hand för de små och medelstora företag som vill att ta vara på klinikens erfarenheter för att utveckla medicintekniska produkter och diagnostik.

 

NätverkaNÄTVERKA
Nätverken har stor betydelse när idéer och innovationer ska utvecklas till kunskapsföretag. Uppsala BIO erbjuder mötesplatser för life science-sektorn i olika format.

 

UtbildaUTBILDA
För att långsiktigt säkra sektorns behov på välutbildad arbetskraft, samarbetar vi med grundskolor, gymnasier, universitet och andra utbildare. BIO Kompetensforum är mötesplatsen där arbetsgivarnas behov möter utbildarnas möjligheter.

 

Nå utNÅ UT
En viktig uppgift är att informera om life science-sektorns utveckling och villkor. Under varumärket Stockholm-Uppsala Life Science marknadsför vi dessutom regionen globalt.

 

Uppsala BIO är idag ett projekt inom STUNS. STUNS utser Uppsala BIOs styrgrupp, som ansvarar för verksamhetens inriktning. Kansliet ser till att verksamheten drivs och utvärderas. Målet är att bra program ska permanentas.

CONTACT WEBMASTER | SHARE
EU Vinnova